ticket.monster BV

General terms and conditions

ticket.monster BV

Algemene voorwaarden

Ticketing platform – Ticketkopers

Versie: 2019/12/03

Algemene voorwaarden en condities voor ticket kopers

In wat volgt, vind je de gebruiksvoorwaarden voor de aankoop van tickets via <URL van Ticketshop> (hierna “Ticketshop”). De Ticketshop wordt aangeboden door:

<Gegevens Organisator> (hierna de “Verkoper”).

De verkoper is de partij die de ticket(s) aan u verkoopt en die verantwoordelijk is voor deze tickets.

Als u vragen heeft over de tickets of uw aankoop, kunt u contact opnemen met de verkoper via:

Post:

Telefoon:

E-mail:

Verkopen vinden plaats middels bemiddeling door ticket.monster bv, Elfde Julilaan 38, 8860 Lendelede, België en ondernemingsnummer 0736.951.065 (hierna “Ticket.monster”) als handelsagent van de verkoper.

Ticket.monster treedt op als de betalingsverwerker van de tickets. Ticket.monster neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle betalingstransacties op de Ticketshop inclusief restituties, annuleringen en geschillen. Als er vragen of klachten zijn, kunt u altijd contact opnemen met Ticket.monster via:

E-mail: [email protected]

Wanneer je je registreert als gebruiker (hierna “Ticketkoper”) op de Ticketshop accepteer je de hierna volgende voorwaarden voor het gebruik van de Ticketshop. Om tickets te kopen moet de Ticketkoper meerderjarig (ouder dan 18 jaar) zijn.

1. Ticket.monster bemiddelt de ticketverkoop in naam en voor rekening van de Verkoper middels de technologie en diensten van Ticket.monster. Ticket.monster is niet de organisator van de evenementen. Alle informatie aangaande de evenementen wordt verzorgd door de Verkoper en Ticket.monster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen van plaats, datum, prijs of andere informatie met betrekking tot een evenement, noch voor de annulering van een evenement.

2. Indien de Ticketkoper een ticket wilt bestellen, dient hij de bestelprocedure volledig te doorlopen. Gedurende deze procedure dient de Ticketkoper bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het leveren van het ticket. De Ticketkoper garandeert dat deze informatie correct en actueel is.

3. De Verkoper en Ticket.monster in naam van de Verkoper, zijn gerechtigd om verkopen te annuleren indien zij reden hebben om te twijfelen aan de correctheid van de informatie.

4. De Ticketkoper erkent en aanvaardt dat het technisch onmogelijk is om 100% beschikbaarheid van de Ticketshop te verlangen. De Verkoper/Ticket.monster zal desalniettemin trachten om de website beschikbaar te houden zonder onderbreking. Gebeurtenissen die gerelateerd zijn aan onderhouds-, veiligheids- of capaciteitsvereisten, en/of gebeurtenissen die buiten de controle van de Verkoper/Ticket.monster liggen (bv. onderbrekingen in publieke communicatienetwerken, stroomonderbrekingen etc.), kunnen resulteren in korte storingen of tijdelijke onderbrekingen van de diensten die voorzien worden op de Ticketshop.

5. Wanneer de Ticketkoper overgaat tot aankoop van een of meerdere tickets van de Verkoper, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Ticketkoper betreffende de verkoop van de tickets en de toegang tot en organisatie van een evenement. De Ticketkoper erkent dat Ticket.monster, als handelsagent, vreemd is aan deze overeenkomst. De Ticketkoper kan zich enkel richten tot de Verkoper voor de uitvoering ervan. De Ticketkoper accepteert dat er naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden kunnen zijn, opgesteld door de Verkoper van het evenement. Ticket.monster is niet verantwoordelijk voor deze voorwaarden en draagt geen aansprakelijkheid. Ticket.monster draagt het risico op insolventie van de Verkoper niet.

Ticket.monster neemt echter de volledige verantwoordelijkheid voor alle betalingsverwerking in de Ticketshop.

De koper sluit een overeenkomst af in de betekenis van dit artikel 5 als hij op de knop "Aankoop bevestigen" klikt. De overeenkomst tussen de Ticketkoper en de Verkoper komt tot stand wanneer deze door Ticket.monster wordt bevestigd.

In het geval van een geannuleerd evenement, kan de Ticketkoper enkel een eis indienen tegen de respectievelijke Verkoper voor de terugbetaling van de betaalde ticketprijs. Dergelijke eisen worden door de wet geregeld of, waar van toepassing, door de algemene voorwaarden van de Verkoper.

6. De Ticketkoper kan ervoor kiezen (in voorkomend geval) zich te registreren met een wachtwoord zodat de gegevens bewaard worden voor een eventuele volgende aankoop of voor het bekijken van eerdere bestellingen . De Ticketkoper is verplicht het wachtwoord geheim te houden. Ticket.monster zal het wachtwoord niet doorgeven aan een derde partij.

7. Het is technisch onmogelijk voor Ticket.monster om met zekerheid te bepalen of een geregistreerde gebruiker (Ticketkoper of Verkoper) de gebruiker is die hij beweert te zijn. Daarom draagt Ticket.monster niet de verantwoordelijkheid van de werkelijke identiteit van een gebruiker. Elke gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de actuele identiteit van de gebruiker waarmee hij in contact treedt of die gebruik maakt van zijn account.

8. Enkel de Ticketkoper is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer hij deze tickets voor een derde koopt. De tickets mogen niet worden doorverkocht, noch in een commerciële relatie worden overgemaakt aan derden. Eventuele strafrechtelijke gevolgen eigen aan het doorverkopen van tickets zijn volledig op verantwoordelijkheid van de Ticketkoper. De Verkoper/Ticket.monster kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

9. Aangezien de dienst met toestemming van de Ticketkoper meteen wordt uitgevoerd door de onmiddellijke reservering van het ticket, is er geen herroepingsrecht. Daarom is elke koop van tickets bindend zodra Ticket.monster de bestelling in naam van de Verkoper bevestigt, en de Ticketkoper verplicht om de bestelde tickets te aanvaarden en te betalen.

10. De aangeboden betalingsmogelijkheden kunnen verschillen van evenement tot evenement. De Ticketkoper kan geen bijkomende betalingsmogelijkheden eisen van Ticket.monster noch van de Verkoper. In het geval dat er ook betaling per overschrijving wordt aangeboden, zal de Ticketkoper er steeds voor zorgen dat het volledige bedrag wordt gestort met de correcte gestructureerde mededeling, deze is te vinden in de mail met betaalgegevens die vooraf gestuurd werd. Eventuele bankkosten bij overschrijving (zoals bij betalingen buiten de EU-zone ) zullen geheel ten laste zijn van de Ticketkoper. Ticket.monster of de Verkoper kunnen de aankoop weigeren indien het ontvangen bedrag, gekoppeld aan de gestructureerde mededeling, niet overeenkomt met de vooraf ter beschikking gestelde betalingsinstructies.

11. De teksten, de databank met gegevens, de vormgeving, foto's en illustraties zijn het intellectuele eigendom van de Verkoper/Ticket.monster, dan wel van leveranciers of derden waarmee zij afspraken hebben gemaakt. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of exploitatie van deze gegevens is strikt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming.

12. De Ticketkoper kan activiteiten rapporteren van een andere gebruiker die de van toepassing zijnde wetten en/of deze voorwaarden overtreedt door het contactformulier, dat beschikbaar is via de Ticketshop, te gebruiken.

13. De Verkoper / Ticket.monster erkent dat alle data voorzien door de Ticketkoper van groot belang zijn voor de Ticketkoper, en zullen daarom bijzonder voorzichtig zijn in het behandelen van zulke data. De Verkoper / Ticket.monster voldoen aan alle van toepassing zijnde legale voorzieningen betreffende gegevensbescherming (Belgische Gegevensbescherming Wetten voor evenementen georganiseerd in België, Europese Gegevensbescherming richtlijnen en alle andere van toepassing zijnde wetgevingen omtrent de Gegevensbescherming). In het bijzonder zullen zij geen enkele persoonlijke gegevens van de gebruiker doorgeven of blootstellen aan een derde partij zonder toelating.

14. De Ticketkoper gaat akkoord dat de Verkoper/Ticket.monster de verstrekte persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt met als doel het verstrekken en verwerken van aangekochte tickets, het opereren van de Ticketshop en het organiseren van het event. Dit betreft onder meer gegevens zoals bv. bankgegevens, namen en adres, alsook gebruiksgegevens, zoals bv. gebruikersnaam, wachtwoord en ip-adres. Bij aankoop van tickets op naam van derden, verklaart de Ticketkoper gerechtigd te zijn deze aan te kopen en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens van deze derden als bepaald in deze voorwaarden te verlenen. Ticket.monster verwerkt de persoonsgegevens strikt conform haar privacy policy die te raadplegen is via https://www.ticket.monster.com/conditions-and-policies. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens conform zijn eigen privacy policy. De Ticketkoper dient hiervan kennis te nemen en deze goed te keuren.

15. Het aangekochte ticket zal geleverd worden als een e-ticket. Dit wordt opgestuurd via e-mail in de vorm van een pdf-bestand. Dit e-ticket dient afgedrukt en getoond te worden als toegangsbewijs. Zorg ervoor dat alle elementen, en vooral de barcodes, goed leesbaar zijn in de afdruk. In geval van twijfel kan door de Verkoper de toegang geweigerd worden. Elke barcode is slechts één keer geldig (tenzij anders aangeduid).

16. De echtheid van dit e-ticket kan enkel gegarandeerd worden indien het is aangekocht via de Ticketshop. De Ticketkoper dient waakzaam te zijn voor zogenaamde ‘buitenkansen’ van derden of het aankopen van tickets via andere kanalen.

17. De Verkoper/Ticket.monster aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van vergissingen door de Ticketkoper tijdens de bestelling, bv. het aantal tickets of het soort evenement. Een bestelling annuleren en/of tickets ruilen is enkel mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper van het betreffende evenement. Bij annulering door de Ticketkoper worden de reserveringskosten niet terugbetaald en zal de Ticketkoper annuleringskosten van 3 € moeten betalen, indien het evenement door de Verkoper wordt geannuleerd, zijn er geen kosten voor de Ticketkoper en zal het volledige bedrag door de Verkoper terugbetaald worden. De Ticketkoper erkent dat deze terugbetalingsplicht geldt voor de Verkoper en dat Ticket.monster als louter leverancier van een platform hiertoe niet aansprakelijk is.

18. Ticket.monster verleent haar diensten op professionele wijze, doch garandeert niet dat deze steeds ononderbroken en foutloos zijn. Ticket.monster is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals doch niet beperkt tot verlies van een kans, gemiste inkomsten edm. Voor directe schade, zowel op contractuele grond als niet-contractuele grond, is de aansprakelijkheid van Ticket.monster beperkt tot de hoogste van volgende waarden: 500€ of de waarde van de aangekochte tickets die in verband staan met de tekortkoming van Ticket.monster.

19. De Koper kan alle kennisgevingen aan Ticket.monster indienen gebruikmakend van het contactformulier voorzien op de website, hetzij per brief of fax. Ticket.monster kan kennisgevingen naar de Koper sturen per e-mail naar de adressen die gegeven worden in de contactgegevens in het account van de Koper.

20. Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing.

21. De aankopen worden geacht te zijn geschied in het land waarin het desbetreffende evenement wordt georganiseerd. Deze voorwaarden en de contractuele relatie worden beheerst door het recht van toepassing in dat land.